Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Dálkové studium

Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálkové maturitní studium pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním

Pokud máte ukončené základní vzdělání, chodíte-li do zaměstnání nebo jste na mateřské dovolené, můžete dále pokračovat ve studiu. Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Vám nabízí dálkové pětileté studium, ukončené maturitní zkouškou.   Studijní obor: ...

více

Sociální činnost - dálkové maturitní studium pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním

Pokud máte ukončené základní vzdělání, chodíte-li do zaměstnání nebo jste na mateřské dovolené, můžete dále pokračovat ve studiu. Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Vám nabízí dálkové pětileté studium, ukončené maturitní zkouškou.   Studijní obor: ...

více

3leté učební obory - dálkové studium pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním (získání výučního listu)

  Délka studia: 3 roky (dálková forma studia) Podmínky přijetí: ukončené základní vzdělání a zdravotní způsobilost Způsob ukončení: závěrečná zkouška a vydání výučního listu Poskytované vzdělání:   střední odborné     ...

více

Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálkové maturitní studium pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním

Pokud máte ukončené základní vzdělání, chodíte-li do zaměstnání nebo jste na mateřské dovolené, můžete dále pokračovat ve studiu. Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Vám nabízí dálkové pětileté studium, ukončené maturitní zkouškou.

 

Studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kód studia: 75-41-M/01
Délka studia: 5 let (dálková forma studia)
Podmínky přijetí: ukončené základní vzdělání a zdravotní způsobilost
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání:   úplné střední odborné vzdělání
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Petrovice u Karviné, Havířov

  

Měsíční školné činí 1.500,- Kč.

Výše školného může být zvýšena ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Charakteristika oboru:

Žáci jsou vedeni k výchovné a vzdělávací práci a k zájmovým činnostem s dětmi a mládeží. Naučí se jak se podílet na rozvoji předpokladů svěřených dětí, zvláště rozumových, citových, tělesných a sociálních; jak dětem rozumět a komunikovat s nimi; jak rozvíjet klíčové kompetence dětí a mládeže; jak svoji práci  hodnotit. Ke své práci s dětmi a mládeží  potřebují mít znalosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie, biologie, také z výtvarné a dramatické výchovy, tělesné výchovy, hudební výchovy. V oboru se žáci učí, proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu a budou znát právní normy, které se jich týkají. Žáci budou umět připravovat projekty k výchově a vzdělávání dětí, tj. naplánovat a připravit činnosti pro děti, pak je organizovat a řídit v rámci svého pracoviště.

 

Podmínkou přijetí však není znalost hry na hudební nástroj.

 

Uplatnění absolventů v oboru:

 

Absolventi jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci pro práci s dětmi a mládeží. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s přímým výchovně-vzdělávacím působením na děti a mládež. Uplatní se jako učitelé mateřských škol, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, ve kterých se pracuje s dětmi a mládeží (výjimkou jsou školská zařízení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo preventivně výchovnou péči, viz § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Absolventi najdou uplatnění také v neškolských zařízeních, např. sociálních nebo zdravotnických, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.  Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

 

 

Sociální činnost - dálkové maturitní studium pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním

Pokud máte ukončené základní vzdělání, chodíte-li do zaměstnání nebo jste na mateřské dovolené, můžete dále pokračovat ve studiu. Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Vám nabízí dálkové pětileté studium, ukončené maturitní zkouškou.

 

Studijní obor: Sociální činnost
Kód studia: 75-41-M/01
Délka studia: 5 let (dálková forma studia)
Podmínky přijetí: ukončené základní vzdělání a zdravotní způsobilost
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání:   úplné střední odborné vzdělání
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Petrovice u Karviné, Havířov

  

Měsíční školné činí 1.500,- Kč.

Výše školného může být zvýšena ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Obor je zaměřený na:

 • osvojení znalostí o systému sociálních služeb a jejich poskytování,
 • činnosti směřující k uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů souvisejících se změnou jejich zdravotního stavu,
 • absolvování odborných stáží.

 

Absolvent ovládá:

 • zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb),
 • zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady,
 • k vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty,
 • podporu klientů při kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.),
 • provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů,
 • spolupracuje s odborníky různých profesí (soc. pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy, atp.).

 

Absolvent najde uplatnění:

 • v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např.: v nemocnicích, ošetřovatelských centrech nebo terénních službách,
 • v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče a v managementu sociálních služeb,
 • poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb,
 • provádění základní výchovné činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů,
 • v odborné způsobilosti pro vázanou živnost dle zákona č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Péče o dítě do 3 let věku).

 

Povinné předměty:
Český jazyk

Cizí jazyk (AJ, NJ)
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Základy přírodních věd

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Psychologie

Osobnostní výchova

Zdravotní výchova

Právo

Sociální politika

Sociální péče

Ekonomika

ICT a administrativa

Psychologie

Speciální pedagogika

Pečovatelství

Péče o staré občany

Organizace volného času

Zdravotní tělesná výchova

3leté učební obory - dálkové studium pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním (získání výučního listu)

 

Délka studia: 3 roky (dálková forma studia)
Podmínky přijetí: ukončené základní vzdělání a zdravotní způsobilost
Způsob ukončení: závěrečná zkouška a vydání výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední odborné

 

 

Dálkové učební obory pro starší uchazeče s ukončeným základním vzděláním
 Kód oboru  Obor Délka Školní vzdělávací program Školné
 23-51-H/01  Strojní mechanik 3 roky ŠVP ke stažení zde 1.500 Kč/měs.
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 roky ŠVP ke stažení zde 1.500 Kč/měs.
 36-52-H/01  Instalatér 3 roky ŠVP ke stažení zde 1.500 Kč/měs.
 36-67-H/01  Zedník 3 roky ŠVP ke stažení zde 1.500 Kč/měs.
 65-51-H/01  Kuchař - číšník 3 roky ŠVP ke stažení zde 1.500 Kč/měs.
 66-51-H/01  Prodavač 3 roky ŠVP ke stažení zde 1.500 Kč/měs.

Výše školného může být zvýšena ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Podrobné informace a učební plány k jednotlivým oborům získáte kliknutím na odkazy pod nadpisem "Školní vzdělávací program" v tabulce vedle příslušného oboru. Soubory jsou ve formátu (PDF, cca 600 - 840 kB).

 

Vyučujíci odborných přemě