Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2019/2020

Vážení žáci, maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:  - didaktického testu  (obsahuje dva subtesty – ...

více

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2019/2020

Milí studenti, abyste se dobře připravili k MZ, chceme Vám připomenout důležité informace o MZ z českého jazyka a literatury.   MZ z ČJL obsahuje pouze jednu úroveň, která je pro všechny školy stejná.   Maturitní zkouška z ČJL obsahuje 3 části:   a) Didaktický test (obsahuje ...

více

Maturitní zkouška z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor sport a výživa (62-42-M/01) - školní rok 2019/2020

Vážení žáci, na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa pro školní rok 2019/2020.   Témata maturitních práci (formát DOC, cca 59 kB) Osnova maturitní práce HT (formát DOC, cca 51 ...

více

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2019/2020

Hotelnictví Státní část:  Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ   Cizí jazyk - AJ, FJ DT, PP, ÚZ Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí   OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH) ÚZ   OP ...

více

Informace k MZ

V rámci vyhodnocování nových forem pedagogické práce jsou vždy v září neúspěšní absolventi upozorněni na možnost využívat i nadále podpory školy těmito formami: 1. Individuální  intervence v konzultačních hodinách vyučujících 2. Doučování 3. Náslechy v hodinách 4. Učební opory Zájemci ...

více

Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2019/2020

Vážení žáci,


maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

 - didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení - 60 min.  a poslech 35 min.)

 - písemné práce (1 dlouhá a 1 krátká písemná práce - 60 min.)

 - ústní zkoušky ( 15 min.)

 

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.

 

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

 

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen katalog) pro příslušný zkušební předmět, který naleznete na webových stránkách www.novamaturita.cz

 

Maturitní témata z cizího jazyku:

Maturitní témata pro obory  HA4, HT4, MS4, PO2, PO3D

Maturitní témata pro obor MR4

 

Za Pk cizí jazyky Michaela Uhlířová 

 

V případě nezobrazení přílohy v prohlížeči „Internet Explorer“ zvolte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Google Chrome).

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2019/2020

Milí studenti,
abyste se dobře připravili k MZ, chceme Vám připomenout důležité informace o MZ z českého jazyka a literatury.

 

MZ z ČJL obsahuje pouze jednu úroveň, která je pro všechny školy stejná.

 

Maturitní zkouška z ČJL obsahuje 3 části:

 

a) Didaktický test (obsahuje 32 úloh, které připravuje a hodnotí CERMAT, čas na vypracování je 75 minut)
b) Písemná práce ( vybíráte z 6 témat připravených CERMATem a pracujete 110 minut, práce hodnotí CERMAT)
c) Ústní zkouška ( po vylosování otázky student obdrží pracovní list podle svého seznamu četby, na kterém najde umělecký a neumělecký text k vybranému tématu. Poté se 20 minut připravuje dle úkolů na další stránce pracovního listu. Samotná ústní zkouška trvá 15 minut.)

 

Seznam četby vepsaný do tabulky si připravuje každý student sám podle školního seznamu doporučené četby (kánonu), který připravili vyučující ČJL a najdete jej spolu s tabulkou v příloze. Studentský seznam četby obsahuje 20 děl, musí v něm být zastoupena 2 dramata, 2 poezie a 2 prózy. Od jednoho autora lze použít pouze 2 díla. Ve školním seznamu je u každého období uveden minimální počet děl.

 

Pozn. Studenti s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) mají pro konání MZ obvykle prodloužený časový limit jak pro DT, tak pro PP a rovněž delší přípravu před ústní zkouškou. Časová dotace záleží na specifikaci potíží, což určí odborník. Podrobnější informace se dočtete na www. novamaturita.cz.

 

Hodně sil při přípravě a hodně štěstí u zkoušek ve školním roce 2019/2020 Vám přeje PK ČJL

Přílohy
xlsTabulka četby [xls, 36 kB]

Maturitní zkouška z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor sport a výživa (62-42-M/01) - školní rok 2019/2020

Vážení žáci,

na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa pro školní rok 2019/2020.

 

Témata maturitních práci (formát DOC, cca 59 kB)
Osnova maturitní práce HT (formát DOC, cca 51 kB)
Formální úprava maturitní práce (formát DOC, cca 129 kB)

Vedoucí - oponentní práce (formát DOC cca 79 kB)

 

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2019/2020

Hotelnictví

Státní část:  Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk - AJ, FJ DT, PP, ÚZ
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ ÚZ

 

Hotelnictví - Hotelový animátor, sport a výživa

Státní část:  Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk - AJ, FJ DT, PP, ÚZ
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  OP animační (PaV, TTK, AVČ, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ ÚZ

                                                        

Mechanik strojů a zařízení

Státní část: Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ DT, PP, ÚZ nebo M   DT
Profilová část: OP – Strojnictví ÚZ
  OP – Technologie ÚZ
  Praktická zkouška z OP praktická zkouška, obhajoba práce
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ ÚZ
  Matematika DT

 

Masér sportovní a rekondiční

Státní část: Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ
  M/Cizí jazyk – AJ M - DT/DT, PP, ÚZ
Profilová část: Praktická zkouška z OP písemná a praktická část
  Teoretická zkouška z OP (TMa, SOMA) ÚZ

 

Podnikání – denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ DT, PP, ÚZ nebo M DT
Profilová část: OP – Ekonomika a Marketing ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná zkouška z E, ÚČ, PRV
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ ÚZ
  Matematika DT


Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

§19a vyhlášky 177/2009 Sb.

 

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

 

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Informace k MZ

V rámci vyhodnocování nových forem pedagogické práce jsou vždy v září neúspěšní absolventi upozorněni na možnost využívat i nadále podpory školy těmito formami:


1. Individuální  intervence v konzultačních hodinách vyučujících
2. Doučování
3. Náslechy v hodinách
4. Učební opory


Zájemci se mohou účastnit těchto aktivit po dohodě se zástupci ředitele - Mgr. Jaroslavem Kolarzem pro pracoviště Petrovice u Karviné a Ing. Romanem Ochodkem pro pracoviště Havířov.