Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Kritéria přijímacího řízení do pomaturitního studia na VOŠ ve školním roce 2019/2020

Kód a název oboru:

66-41-N/01 Obchodně-podnikatelská činnost

Forma studia:                     denní
Počet přijímaných studentů: 40
Přijímací zkouška: nekoná se


Uchazeči o studium musí splňovat následující předpoklady:
1.    Úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
2.    Uchazeči budou přijati na základě doložených materiálů (řádně vyplněná přihláška ke studiu, ověřená kopie maturitního vysvědčení) a na základě zhodnocení studijních výsledků ze SŠ (tj.celkový průměr za poslední dva roky studia na SŠ). V případě stejného celkového průměru rozhoduje o pořadí uchazečů hodnocení studijních výsledků z předmětů matematika a cizí jazyk.
3.    Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání.


Termíny přijímacího řízení:

Termín přijímacího řízení  Uzávěrka přihlášek
1. kolo   6. 6. 2019 31. 5. 2019
2. kolo 27. 6. 2019 14. 6. 2019
3. kolo 28. 8. 2019   9. 8. 2019
4. kolo 13. 9. 2019 30. 8. 2019
Další kola po domluvě do 31. 10. 2019

 

Další informace k přijímacímu řízení:
1.    Přihlášky ke studiu zašlete na všeobecně platném formuláři ("Přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole) SEVT, který je Vám k   dispozici na osobním oddělení školy, nebo ke stažení na www.dakol-karvina.cz, v části "Přihlášky ke stažení".
2.    K přihlášce přiložte ověřenou kopii maturitního vysvědčení, 1 fotografii a kopii rodného listu.
3.    K přijímacímu řízení budou uchazeči vyzváni písemně. Pokud se student zaregistruje na místě, potřebné doklady přinese s sebou.
4.    Seznam přijatých uchazečů s výsledky přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.dakol-karvina.cz


Ing. Michaela Pacanovská
ředitelka v. r.