Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro absolventy maturitního studia ve školním roce 2022/2023

Kód a název oboru:

66-41-N/01 Obchodně-podnikatelská činnost

Forma studia:                     denní
Počet přijímaných studentů: 40
Přijímací zkouška: nekoná se
Školné:

Mimořádná akce k výročí 30ti let škol DAKOL pro studenty VOŠ, kteří nastoupí ke studiu 1. 9. 2022, je studium ZDARMA po celou dobu řádného studia (tj. 3 roky).

Zápisné 1 000 Kč


Uchazeči o studium musí splňovat následující předpoklady:
1.    Úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
2.    Uchazeči budou přijati na základě doložených materiálů (řádně vyplněná přihláška ke studiu, ověřená kopie maturitního vysvědčení) a na základě zhodnocení studijních výsledků ze SŠ (tj.celkový průměr za poslední dva roky studia na SŠ). V případě stejného celkového průměru rozhoduje o pořadí uchazečů hodnocení studijních výsledků z předmětů matematika a cizí jazyk.
3.    Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání.


Termíny přijímacího řízení:

Termín přijímacího řízení  Uzávěrka přihlášek
1. kolo   6. 6. 2022 31. 5. 2022
2. kolo 27. 6. 2022 13. 6. 2022
3. kolo 29. 8. 2022 10. 8. 2022
4. kolo 14. 9. 2022 31. 8. 2022
Další kola po domluvě do 27. 10. 2022

 

Další informace k přijímacímu řízení:
1.    Přihlášky ke studiu zašlete na všeobecně platném formuláři ("Přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole) SEVT, který je Vám k dispozici na osobním oddělení školy, nebo ke stažení na www.dakol-karvina.cz, v části "Přihlášky ke stažení".
2.    K přihlášce přiložte ověřenou kopii maturitního vysvědčení, 1 fotografii.
3.    K přijímacímu řízení budou uchazeči vyzváni písemně. Pokud se student zaregistruje na místě, potřebné doklady přinese s sebou.
4.    Seznam přijatých uchazečů s výsledky přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.dakol-karvina.cz


Ing. Michaela Pacanovská
ředitelka v. r.