Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Základní informace k přijímacímu řízení

2. kolo přijímacího řízení

Vážení zájemci o studium,   2. kolo přijímacího řízení  bude vypsáno dne 3.6.2021 . Do té doby nám můžete posílat své přihlášky, které budeme evidovat. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) se v souladu se zákonem dozvíte nejdříve 3.6.2021.

více

Základní informace k 1. kolu přijímacího řízení na školách DAKOL pro školní rok 2021/2022

Vážení zájemci o studium,   dne 11. 1. 2021 vyhlásili ředitelé Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. a Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 u přihlášek podaných do 1. března 2021.   U našich ...

více

2. kolo přijímacího řízení

Vážení zájemci o studium,

 

2. kolo přijímacího řízení  bude vypsáno dne 3.6.2021. Do té doby nám můžete posílat své přihlášky, které budeme evidovat. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) se v souladu se zákonem dozvíte nejdříve 3.6.2021.

Základní informace k 1. kolu přijímacího řízení na školách DAKOL pro školní rok 2021/2022

Vážení zájemci o studium,

 

dne 11. 1. 2021 vyhlásili ředitelé Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. a Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 u přihlášek podaných do 1. března 2021.

 

U našich maturitních oborů se nebudou konat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z matematiky a českého jazyka.

 

Uchazeči budou konat pouze Školní přijímací zkoušku ze všeobecného přehledu. Ilustrační test najdete zde. Vyhodnocení ilustračního testu zde.

 

Ředitelství školy rozhodlo o zrušení školní přijímací zkoušky u těchto oborů:
65-42-M/01Hotelnictní, 65-42-M/01 Hotelový animátor, 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, 75-41-M/01 Sociální činnost, 66-41-L/01 Obchodník, 64-41-L/51 Podnikání a 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

 

POZOR! Školní přijímací zkouška u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní a dálkové formě se koná:

1. termín 5. 5. 2021

2. termín 6. 5. 2021

 

Všichni uchazeči obdrží veškeré informace související s přijímacím řízením v nejbližších dnech poštou.

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných žáků jsou zveřejněny v sekci PRO UCHAZEČE

- Přijímací řízení VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s.

- Přijímací řízení SOU DAKOL, s.r.o. 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále také „SŠ“) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy a dokumenty:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

      Vybraná ustanovení zákona:

 • § 59 -  podmínky přijetí ke vzdělávání ve SŠ,
 • § 60 - organizace přijímacího řízení,
 • § 60a - přihláška,
 • § 60b - obsah a forma přijímacích zkoušek,
 • § 60c - organizace přijímacích zkoušek,
 • § 60d - hodnocení výsledků přijímacího řízení,
 • § 60 e - rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí,
 • § 60f - další kola přijímacího řízení,
 • § 60g - zápisový lístek,
 • § 83 - nástavbové studium,
 • § 84 - zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem,
 • § 85 - zkrácené studium pro získání středního vzdělávání s maturitní zkouškou,

 

 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2;
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 40 – přihláška je podaná včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den; lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podaná přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobně, která má obdobné postavení v jiném státě;
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
 • sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále také „MŠMT“), kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021, č. j. MSMT-34536/2020-1 ze  září 2020;
 • souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále jen „soubor pedagogicko-organizačních informací“), resp. kapitolou 6.1 z výše uvedeného souboru pedagogicko-organizačních informací – Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře.

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle zákona na webových stránkách a úřední desce školy. Do přihlášky o studium je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kontakt na osobní oddělení školy: Alena Přadková, tel. 595 391 024, e-mail: pradkova.alena@dakol-karvina.cz