Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLÁCH DAKOL

28. 11. 2023 Orlová od 9:00 do 17:00 hodin

30. 11. 2023 Petrovice u Karviné od 9:00 do 17:00 hodin

05. 12. 2023 Havířov od 9:00 do 17:00 hodin

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro absolventy maturitního studia ve školním roce 2023/2024

Kód a název oboru:

66-41-N/01 Obchodně-podnikatelská činnost

Forma studia:                     denní
Počet přijímaných studentů: 40
Přijímací zkouška: nekoná se
Školné: zápisné 1 000 Kč, školné 8 900 Kč ročně


Uchazeči o studium musí splňovat následující předpoklady:
1.    Úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
2.    Uchazeči budou přijati na základě doložených materiálů (řádně vyplněná přihláška ke studiu, ověřená kopie maturitního vysvědčení) a na základě zhodnocení studijních výsledků ze SŠ (tj.celkový průměr za poslední dva roky studia na SŠ). V případě stejného celkového průměru rozhoduje o pořadí uchazečů hodnocení studijních výsledků z předmětů matematika a cizí jazyk.
3.    Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání.


Termíny přijímacího řízení:

Termín přijímacího řízení  Uzávěrka přihlášek
1. kolo   6. 6. 2023 31. 5. 2023
2. kolo 27. 6. 2023 13. 6. 2023
3. kolo 29. 8. 2023 10. 8. 2023
4. kolo 14. 9. 2023 31. 8. 2023
Další kola po domluvě do 27. 10. 2023

 

Další informace k přijímacímu řízení:
1.    Přihlášky ke studiu zašlete na všeobecně platném formuláři ("Přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole) SEVT, který je Vám k dispozici na osobním oddělení školy, nebo ke stažení na www.dakol-karvina.cz, v části pro uchazeče - "Formuláře ke stažení".
2.    K přihlášce přiložte ověřenou kopii maturitního vysvědčení, 1 fotografii.
3.    K přijímacímu řízení budou uchazeči vyzváni písemně. Pokud se student zaregistruje na místě, potřebné doklady přinese s sebou.
4.    Seznam přijatých uchazečů s výsledky přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.dakol-karvina.cz


Ing. Michaela Pacanovská
ředitelka