Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLÁCH DAKOL

28. 11. 2023 Orlová od 9:00 do 17:00 hodin

30. 11. 2023 Petrovice u Karviné od 9:00 do 17:00 hodin

05. 12. 2023 Havířov od 9:00 do 17:00 hodin

Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2023/2024

Vážení studenti, maturita v letošním školním roce proběhne v této podobě, pokud MŠMT nerozhodne o změně.   Skládá se ze 3 částí.     Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. Na ...

více

Hotelnictví, Hotelový animátor - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce (MZ) z odborných předmětů pro obor Hotelnictví  a Hotelový animátor pro školní rok 2023/2024. Témata maturitních práci 2023/2024  Osnova maturitní práce HT 2023/2024  Formální úprava maturitní práce  ...

více

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2023/2024

Hotelnictví Státní část:  Český jazyk a literatura DT   Cizí jazyk - AJ DT Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí   Český jazyk a literatura PP, ÚZ   Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ ...

více

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2023/2024

Vážení studenti,

maturita v letošním školním roce proběhne v této podobě, pokud MŠMT nerozhodne o změně.

 

Skládá se ze 3 částí.

 

 Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. Na vypracování máte 85 minut. K tomu, abyste zdárně prošli, potřebujete získat 22 bodů z 50.
Kromě pravidelného tréninku v hodinách můžete procvičovat sami, testy najdete na stránkách novamaturita.cz, vhodné jsou také cvičebnice z nakladatelství Didaktis – Maturita. DT je hodnocen pouze slovně uspěl/neuspěl.

 

Témata slohové práce zadává škola, vybíráte si jedno z 6 témat a slohových útvarů a na vlastní práci máte 120 minut.  Vaše slohová práce bude mít nadpis, bude členěna do odstavců a musí odpovídat zadání. Mezi zadanými slohovými útvary se zcela jistě objeví vypravování, charakteristika, popis podle obrázku, zpráva nebo oznámení, reportáž, motivační dopis nebo jiný útvar administrativního stylu, zamyšlení, osobní dopis literární postavě či autorovi.  Jednou z podmínek úspěšnosti je dodržení 250 slov, může jich být o něco více, ne však méně.

 

ústní maturitní zkoušce si připravujete seznam 20 knih, vybírejte s rozvahou, uvádějte ta díla, která znáte a o kterých se také dobře mluví. Svůj výběr konzultujte se svou vyučující ČJ a LV. Definitivní podobu svého seznamu v tabulce musíte odevzdat do 30. března. Také letos je pro Vás na stránkách školy připraven seznam doporučené četby k maturitě, pro maturanty ve školním roce 2023/24 je závazný, pro ty, které maturita čeká v dalších letech, je pouze orientační.

 

U ústní maturitní zkoušky si losujete jedno dílo z Vašeho seznamu. Na přípravu otázky máte 15 minut, stejně dlouho pak probíhá i vlastní zkouška. Obdržíte pracovní list, na kterém je úryvek z Vámi vylosovaného díla a úryvek z neuměleckého textu. U obou textů je osnova, podle které byste měli mluvit. Nezapomeňte, že máte maturitní komisi přesvědčit, že dílo znáte, takže dokážete přesvědčivě přiblížit obsah díla. Zvládnete také autora zařadit do správné doby, směru a charakterizovat typické znaky. Připomenete alespoň dva autory, kteří tvoří ve stejné době.

 

Mnoho úspěchů ve školním roce 2023/24 Vám přeje PK ČJL

Hotelnictví, Hotelový animátor - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce (MZ) z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor pro školní rok 2023/2024.


Témata maturitních práci 2023/2024 
Osnova maturitní práce HT 2023/2024 
Formální úprava maturitní práce 

Vedoucí - oponentní práce 

 

Maturitní témata E, ÚČ
Maturitní témata PH
Maturitní témata ŘH
Maturitní témata TO,Te, PaV

Způsob a kritéria hodnocení profilové části MZ - HT

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2023/2024

Hotelnictví

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Matematika DT
  Cizí jazyk – AJ, NJ PP, ÚZ

 

Hotelnictví - Hotelový animátor, sport a výživa

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk AJ PP, ÚZ
  OP animační (TTK, PAČ, AVČ, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Matematika DT
  Cizí jazyk – AJ, NJ PP, ÚZ

                                                        

Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura DT
 

Cizí jazyk – AJ nebo M

DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  OP – pedagogika a psychologie ÚZ
  OP – didaktika VV/DV/HV ÚZ
  Praktická zkouška praktická zkouška v MŠ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

Podnikání – denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk – AJ nebo M- denní forma
DT
 

Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ nebo M

dálková forma

DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ - denní forma PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ - dálková forma
PP, ÚZ
  OP – Ekonomika a Marketing ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná zkouška z E, ÚČ, PRV
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

Mechanik strojů a zařízení

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk – AJ nebo M DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Strojnictví ÚZ
  Technologie ÚZ
  Praktická zkouška z OP MP + praktická zkouška
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

Masér sportovní a rekondiční 

Státní část: Český jazyk a literatura DT
 

Cizí jazyk – AJ nebo M

DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  OP – teorie masáží, somatologie ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná + praktická zkouška
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

 

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 

§19a vyhlášky 177/2009 Sb.

 

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

 

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

 

Zveřejněno na webu školy a vývěsní desce dne: 29. 08. 2023