Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Projekty škol DAKOL

Projekt: Příležitost pro ženy

  V roce 2007 byl v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů přijat projekt pod názvem „Příležitost pro ženy" Žadatelem projektu je EDUCA - Střední škola, s. r. o., Nový Jičín a jedním z partnerů projektu je Vyšší odborná škola DAKOL, o. p. s.   ...

více

Projekt: Tvá budoucnost (EQUAL)

  Dne 2. srpna 2005 bylo vydáno Oznámení řídícího orgánu o schválení Smlouvy o národní spolupráci a Smlouvy o mezinárodní spolupráci. Na základě tohoto Oznámení bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Akci 2 a 3 projektu TVÁ BUDOUCNOST .   Základní údaje   ...

více

Výsledky projektů Leonardo da Vinci 2006/2007

V současné době se nacházíme v období dokončování tří projektových aktivit naší školy, které přímo souvisí s oborem Hotelnictví a Turismus. O naší škole je známo, že nabízí svým studentům možnost rozšířit své obzory a zlepšit si jazykové schopnosti a manuální zručnost ve studovaném oboru na ...

více

Projekt: Zvýšení příjezdové turistiky v obci Petrovice u Karviné

  V březnu 2007 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena akce „Zvýšení příjezdové turistiky v obci Petrovice u Karviné", která je spolufinancována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem. Realizátorem projektu je společnost Výrobní dílny DAKOL, s. ...

více

Projekt: Aktivitou k získání zaměstnání

  Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. a Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. jsou partnery v projektu „Aktivitou k získání zaměstnání". Projekt byl schválen v loňském roce v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Žadatelem projektu je ...

více

Projekt Socrates - Comenius

    V zimním období 2006 jsme se zúčastnili projektu s názvem „Poznání nové Evropy: od stereotypů k realitě". Hlavním cílem projektu bylo mezikulturní vzdělávání, boj proti xenofobii a rasismu, výchova k občanskému porozumění a občanské zodpovědnosti v podmínkách ...

více

Projekty Leonardo da Vinci 2006/2007

  Nabídka stáží organizovaných školou je velmi široká, ale vyžaduje hodně úsilí ze strany odpovědných pedagogů a nemalou finanční podporu ze strany školy. Některé ze stáží však byly uskutečněny s podporou Evropské unie v rámci programu Leonardo da Vinci.   Projekt ...

více

Projekt: Vytrvej!

  V červenci 2006 byl schválen další projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. - „VYTRVEJ!" Cílem projektu je vytvoření podmínek pro efektivní společenskou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj jejich klíčových kompetencí a ...

více

Projekt: Příležitost pro ženy

 

V roce 2007 byl v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů přijat projekt pod názvem „Příležitost pro ženy" Žadatelem projektu je EDUCA - Střední škola, s. r. o., Nový Jičín a jedním

z partnerů projektu je Vyšší odborná škola DAKOL, o. p. s.

 

Registrační č. projektu: CZ.04.1.03/2.2.15.3/0119
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2007 Datum ukončení projektu: 31. 10. 2008

 

Cílem projektů:
- přizpůsobení novým požadavkům na trhu práce
- umožnit ženám získat konkurenční výhodu absolvováním dalšího
  vzdělávání v rámci rekvalifikačních kurzů, a tím i lepší uplatnitelnost
  na trhu práce
- prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže
- podpořit pozitivní vnímání zaměstnavatelů k zaměstnávání žen
- zabezpečit ženám možnost absolvovat praxi v rámci rekvalifikačního kurzu
- spolupracovat s personálními agenturami a vybrané absolventky
  kurzu zaregistrovat do databáze
- zvýšení účasti žen v podnikání
- prevence dlouhodobé nezaměstnanosti žen
- umožnit ženám rekvalifikaci v činnostech, které umožňují pružnou
  pracovní dobu nebo homeworking


Obsahem projektu byl dvoustupňový systém rekvalifikačních kurzů, které jsou zaměřeny na rozvoj kvalifikaci v oblasti ekonomických činností na různém stupni získaných znalostí. Ve dvou etapách byly realizovány úvodní rekvalifikační kurzy a následné odborné rekvalifikační kurzy v celkem sedmi místních centrech Moravskoslezského kraje (Nový Jičín, Ostrava, Petrovice u Karviné, Třinec) a Olomouckého kraje (Hranice, Jeseník, Olomouc).

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Závěrečná zpráva projektu Příležitost pro ženy zde (formát PDF, cca 140 kB).

 

Projekt: Tvá budoucnost (EQUAL)

 

Dne 2. srpna 2005 bylo vydáno Oznámení řídícího orgánu o schválení Smlouvy o národní spolupráci a Smlouvy o mezinárodní spolupráci. Na základě tohoto Oznámení bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Akci 2 a 3 projektu TVÁ BUDOUCNOST.

 

Základní údaje

 

Název projektu: TVÁ BUDOUCNOST
 

Tématické opatření: Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblastech Cíle 1

 

Manažer projektu: Mgr. Vladimír Kolder

 

Obecný cíl projektu: Vytvořit inovativní komplexní modulový systém, který bude aktivně řešit problematiku osob s nedokončenou školní docházkou, za účelem zajištění lepšího přístupu do vzdělávacího systému a snazšího návratu na trh práce.

 

Cílové skupiny projektu:

- primární cílová skupina:
  - mladí lidé ve věku 15-18 let s absencí potřebného vzdělání, pracovních zkušeností a velmi často i trpící 

    ztrátou motivace a absencí individuálních cílů
  - lidé ve věku 18-25 let potýkající se z důvodu nízké nebo žádné odborné kvalifikace s potížemi

    při získávání udržitelného zaměstnání

- sekundární cílová skupina:
  - absolventi škol znevýhodněni krátkou nebo žádnou pracovní zkušeností a nedostatkem relevantní 

    pracovní praxe

 

Aktivity:
- analýza a definování bariér, důvodů a příčin současného neuspokojivého stavu vysoké míry

  nezaměstnanosti cílových skupin v MSK a Ústeckém kraji
- prognóza budoucích kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů se specifikem na nízkokvalifikované profese
- vytvoření Integračních center v Karviné, Havířově a Mostu
- výběr a oslovení potenciálních účastníků k účasti na projektu
- tvorba individuálních akčních plánů pro cílové skupiny
- asistované umísťování cílových skupin do škol, do praxe či do zaměstnání
- proškolení poradců Integračních center, lektorů a školitelů
- vytvoření integračního komunikačního systému - vytvoření interní modulové databáze Klient, obsahující

  základní údaje pro podporu reintegrace na trh práce či do školského systému
- vytvoření vícezdrojové databáze Zaměstnavatel
- vytvoření metodik zhodnocení vstupních kompetencí
- vytvoření pracovní diagnostiky pro handicapované skupiny
- vytvoření metodik sociálního a pracovního poradenství pro zdravotně handicapované
- vytvoření metodik podpůrných terapeutických programů
- vytvoření vzdělávacích programů
- vytvoření systému propojení formálního a neformálního vzdělávání
- pilotní ověření metodik, vzdělávacích programů a vyvinutých nástrojů

 

Více informací v prezentaci zde (formát PDF, cca 750 kB).
Dosavadní výstupy projektu Tvá budoucnost zde (formát PDF, cca 720 kB).


Rozvojové partnerství:

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. - žadatel
e-mail: pacanovska.michaela@dakol-karvina.cz

 

Statutární město Karviná
e-mail: kwiczalova@karvina.org

 

Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné
e-mail: mezulanik@opf.slu.cz

 

Úřad práce Karviná
e-mail: Monika.Drahnikova@up.mpsv.cz

 

Šance pro region, občanské sdružení
e-mail: smetana.frantisek.dak@dakol-karvina.cz

 

Hospodářská komora okresu Karviná
e-mail: barta@madt.cz

 

Servis, údržba a informace, spol. s r.o.
e-mail: witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

 

Střední odborné učiliště DAKOL, spol. s r.o.
e-mail: posker.tomas.dak@dakol-karvina.cz

 

Soukromé gymnázium a Stř. zdrav. škola Havířov, s.r.o.
e-mail: kuzel@sgymha.cz

 

Commenia Consult Most, s.r.o.
e-mail: ric_most@azit.cz

 

Soukromá střední škola pro marketing a ekonom. podnikání s.r.o.
e-mail: sssmep@sssmep.cz

 

NUOV PRAHA
e-mail: bydzovsk@nuov.cz

 

RPIC - VIP s.r.o.
e-mail: havlena@rpic-vip.cz

 

Integrovaná střední škola technická Most Velebudice
e-mail: pesoutova.milena@isstcop.cz

 

Úřad práce v Mostě
e-mail: zdenka.braumova@up.mpsv.cz


Kontakt:
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Petrovice u Karviné č. 570,
735 72

 

http://www.dakol-karvina.cz
e-mail: pacanovska.michaela@dakol-karvina.cz

 

http://www.rpbudoucnost.cz
http://www.motiva-equal.com

 

Výsledky projektů Leonardo da Vinci 2006/2007

V současné době se nacházíme v období dokončování tří projektových aktivit naší školy, které přímo souvisí s oborem Hotelnictví a Turismus.

O naší škole je známo, že nabízí svým studentům možnost rozšířit své obzory a zlepšit si jazykové schopnosti a manuální zručnost ve studovaném oboru na zahraničních stážích. Málokdo však ví, že tyto aktivity probíhají pod hlavičkou programu mobilit Leonardo da Vinci. A nejen pod jeho hlavičkou, ale také s jeho finanční pomocí.

Zmiňované tři projekty, jejichž praktická realizace již byla ukončena, byly určeny celkem pro 22 studentů, kteří se takto mohli podívat do Francie, Německa, Rakouska, Lucemburska, a dokonce na daleký Martinik.

Organizování těchto projektů je velmi náročná a dlouhodobá práce. Spočívá ve vyhledání správného partnera, přípravě studentů, organizaci samotných výjezdů, zajištění dopravy, pojistky, ubytování, atd. Jistě není nutno dodat, že se jedná o činnost náročnou i po stránce finanční, o čemž svědčí i příspěvek programu Leonardo da Vinci, který v loňském školním roce pro všechny tři projekty činil 26 835 Eur, což je částka opravdu úctyhodná.

Doufáme, že k projektovým aktivitám spojeným s výjezdy studentů do zahraničí bude vedení školy i samotný program Leonardo da Vinci i nadále vstřícný a že s jejich pomocí bude moci vycestovat ještě mnoho studentů.

 

Projekty realizované v roce 2006 - 2007:
Č: CZ/06/A/PL/134269 - 8 studentů SOŠ v hotelích ve Francii v Alpách a na Azurovém pobřeží
Č: CZ/06/A/PL/134270 - 4 studenti SOŠ v hotelu Plein Soleil na Martiniku
Č: CZ/36/A/PL/134291 - 10 studentů SOŠ a VOŠ v hotelích v Německu, v Rakousku a v Lucembursku

Čtyři studenti třetího ročníku: Nikola Tavali, Tomáš Lublinský, Erik Suška a Jiří Danielis měli to štěstí, že se mohli v rámci stáží s Leonardem podívat na daleký a exotický Martinik, karibský ostrov nacházející se v Malých Antilách.

 

Co se o Martiniku dozvěděli a jaké kulinářské speciality ochutnali, se můžete dočíst a stáhnout v příloze.(formát PDF cca 2 MB)

 

Na ukázku z praxe v Německu se můžete podívat a stáhnout v příloze. (formát PDF cca 1,6 MB)

Projekt: Zvýšení příjezdové turistiky v obci Petrovice u Karviné

 

V březnu 2007 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena akce „Zvýšení příjezdové turistiky v obci Petrovice u Karviné", která je spolufinancována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem. Realizátorem projektu je společnost Výrobní dílny DAKOL, s. r. o. Partnerem projektu je Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

 

Projekt „Zvýšení příjezdové turistiky v obci Petrovice u Karviné" je zaměřen na rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu v regionu Karvinska, a to prostřednictvím rozvoje ubytovacích kapacit, sportovně-rekreačního a relaxačního zázemí, doplňkových služeb Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné.

 

Cílem akce je rozvoj cestovního ruchu v regionu Karvinska, zvýšení jeho atraktivnosti a vybudování nových kapacit pro příjezdovou turistiku, což povede k nárůstů návštěvníků z ČR i zahraničí, kterým budou poskytnuty služby v oblasti ubytování, stravování, sportovního vyžití, relaxace a využití volného času.

 

Modernizace Hotelu DAKOL bude provedena přístavbou ke stávajícímu Hotelu DAKOL, ve které dojde k dostavbě nové ubytovací části a relaxační části s léčebným programem. Návštěvníci nového areálu budou mít možnost využívat nově zřízený bazén, parní lázeň a saunu včetně příslušenství, rehabilitační služby a ve venkovních prostorách upravené dva cvičné golfové greeny a multifunkční hřiště.

 

Realizací projektu dojde k zlepšení kvality života obyvatel regionu, který je negativně ovlivněn průmyslovou a těžební činností z minulosti. Velmi důležitým výstupem projektu je vytvoření 4 nových pracovních míst.

Projekt: Aktivitou k získání zaměstnání

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. a Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. jsou partnery v projektu „Aktivitou k získání zaměstnání". Projekt byl schválen v loňském roce v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Žadatelem projektu je občanské sdružení Šance pro region. Dalším spolupracujícím partnerem projektu je také Hospodářská komora okresu Karviná.

 

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji zvyšováním kvalifikační úrovně obyvatel, a to především u rizikových skupin na trhu práce. V rámci projektu budou realizovány motivačně-vzdělávací programy:
Základy kovo, elektro a ekologie, Šička, Základy podnikání, Účetnictví, Počítačová gramotnost, Asistentka, Svářečský kurz - svařování elektrickým obloukem a Autoškola. Součástí všech vzdělávacích programů bude poradenský a motivační program zaměřený na rozvoj zaměstnanosti.

 

Projekt je určen pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností v regionu Karvinska, tj. osoby se zdravotním postižením, ženy vracející se na trh práce, ženy s malými dětmi, lidé s nízkou kvalifikací, absolventi - osoby do 25 let věku, osoby starší 50 let a osoby s potenciálem pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit.

 

V rámci projektu bude rovněž vytvořeno 5 nových pracovních míst v chráněné dílně Dakol-Eko

pro úspěšné absolventy programu.

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Dokumenty ke stažení:

 

Prezentace „Výstupy projektu Aktivitou k získání zaměstnání" (formát PDF, cca 5,5 MB)

 

„Aktivitou k získání zaměstnání" - Karvinský DENÍK, 24.6.2008 (formát PDF, cca 2 MB)

 

„Projekt pomáhá lidem najít práci" - Karvinský DENÍK, příloha Karvinsko, 12.2.2008 (formát PDF, cca 320 kB)

 

„Lide zaměstnaní díky projektu financovaném Evropskou unií" - Karvinský info, září 2007 (formát PDF, cca 600 kB)

 

„Další lidé z našeho regionu budou rekvalifikováni za prostředky Evropské unie" - Karvinský info, únor 2007 (formát JPG, 100 cca kB)

 

„Rekvalifikovaných lidí z peněz EU přibývá" - Karvinský DENÍK, příloha Karvinsko - 27.2.2007 (formát JPG, cca 70 kB)

 

Tisková zpráva (formát PDF, cca 150 kB)

 

Prezentace projektu „Aktivitou k získání zaměstnání" (formát PDF, cca 180 kB)

 

„Závěrečná zpráva projektu Aktivitou k získání zaměstnání" (formát PDF, cca 540 kB)

 

Kontakt: tel. +420 - 595 391 022 nebo +420 - 595 391 056
Webové stránky poskytovatelů podpory:
http://www.esfcr.cz a http://www.mpsv.cz

Projekt Socrates - Comenius

 

 

V zimním období 2006 jsme se zúčastnili projektu s názvem „Poznání nové Evropy: od stereotypů k realitě". Hlavním cílem projektu bylo mezikulturní vzdělávání, boj proti xenofobii a rasismu, výchova k občanskému porozumění a občanské zodpovědnosti v podmínkách rozšiřující se EU. Na podzim se uskutečnily exkurze do Osvětimi, Wieliczky a Těšínského regionu.

 

Usilujeme tedy o intelektuální evoluci studentů (poznání, zvídavost, duševní otevřenost a tolerance). Taktéž chceme studentům zvýšit jak jejich sebevědomí, tak odvahu uplatnit se na mezinárodním trhu práce, neboť se zbaví strachu z cestování při pohybu v cizí zemi.

Projekty Leonardo da Vinci 2006/2007

 Nabídka stáží organizovaných školou je velmi široká, ale vyžaduje hodně úsilí ze strany odpovědných pedagogů a nemalou finanční podporu ze strany školy. Některé ze stáží však byly uskutečněny s podporou Evropské unie v rámci programu Leonardo da Vinci.

 

Projekt CZ/06/A/PL/134291
Společným životem v Evropě více zvládnout
Je určen studentům Vyšší odborné školy obor Podnikatel pro obchod a služby a studentům maturitního oboru Hotelnictví a turismus. Dvouměsíčním pobytem v hotelových zařízením studenti ověří své znalosti hotelového zařízení v z pohledu manažera a řídícího pracovníka. Partnery projektu jsou hotely v Lucembursku, Německu a Rakousku. Program Leonardo da Vinci podpořil tento projekt určený

pro 10 studentů částkou 13 180 Eur.

 

Projekt CZ/06/A/PL/134269
Animační programy ve francouzských hotelích

Projekt je určen studentům maturitního oboru Hotelnictví a turismus, kteří budou umístěni v hotelových zařízeních ve Francii. Studenti se kromě běžné práce v hotelu na postu číšníka a kuchaře seznámí i s prací animátorů. Evropské společenství podpořilo tento projekt určený pro 10 studentů částkou 7 845 Eur.

 

Projekt CZ/06/A/PL/134270
Evropa ve světě II
Projekt navazuje na projekt Evropa ve světě realizovaný v roce 2004. Tento projekt určený

pro 4 studenty je realizován v hotelu Plein Soleil na ostrově Martinique. Budoucí hoteliéři se seznámí

s prací na recepci, v kuchyni, v obsluze a při úklidu pokojů. Tříměsíční stáž na tomto exotickém a přitažlivém místě podpořil program Leonardo da Vinci částkou 5 810 Eur.

Projekt: Vytrvej!

 

V červenci 2006 byl schválen další projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. - „VYTRVEJ!" Cílem projektu je vytvoření podmínek pro efektivní společenskou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj jejich klíčových kompetencí a jejich zapojení do zdravě fungující společnosti.

 

Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci Odborného učiliště DAKOL v Petrovicích u Karviné. Pro skupinu studentů škol DAKOL bude během následujících 20 měsíců připraven blok kvalifikačních kurzů, které jim tak umožní rozšířit jejich kvalifikaci, a tím i zvýšit možnosti budoucího uplatnění na trhu práce. Jedná se např. o kurzy Základy práce na PC, kurz Anglického jazyka, Svářečský kurz, Sádrokartonářský kurz a Barmanský kurz. Kvalifikační kurzy budou doplněny o Motivační a terapeutický program, který umožní studentům zvýšit schopnost odolávat stresům a sebedestrukčním vlivům. Program bude dále zaměřen na sebepoznávání, poznávání druhých, navazování kontaktů a komunikaci. Motivační a terapeutický program bude doplněn poradenskými službami odborného pracovníka (psychologa), který bude žákům ve škole k dispozici. Žáci se zde budou moci obrátit se svými školními i osobními problémy.

 

Projekt se zaměřuje také na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol DAKOL, kteří budou s cílovou skupinou žáků v projektu pracovat. V rámci první části projektu budou pedagogové vyškoleni v programu motivačních a terapeutických technik a způsobu práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednotlivé aktivity projektu budou rozvíjet a zvyšovat motivaci žáků ke svému vzdělávání a působit na rozvoj základních klíčových kompetencí, a tím výrazně ovlivní a zvýší jejich šanci úspěšného uplatnění na trhu práce.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou sociálním fondem a rozpočtem České republiky.


Dokumenty ke stažení:

 

Prezentace projektu Vytrvej! (formát PDF, cca 280 kB).

 

Závěrečná zpráva - „Školení pedagogických pracovníků v programu motivačních a terapeutických technik a způsobu práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami" (formát PDF, cca 220 kB).

 

Projekt „VYTRVEJ!" zvyšuje šance pro uplatnění na trhu práce - Karvinský zpravodaj 12/2006 (formát PDF, cca 840 kB).

 

„Škola začala s projektem Vytrvej!" - Karvinský DENÍK, příloha Karvinsko, 9.5.2007 (formát JPG, cca 80 kB).

 

Závěrečná zpráva - „Resocializační pobyt s výukou anglického jazyka environmentální výchovou" (formát PDF, cca 500 kB).


Webové stránky poskytovatelů podpory:
http://www.esfcr.cz a http://www.msmt.cz